S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 346,00 €
skladom
naša cena 209,00 €
skladom
naša cena 249,00 €
skladom

TOP PRODUKTY

naša cena 127,00 €
skladom
naša cena 1 399,00 €
skladom
naša cena 104,00 €
skladom

» ETICKÝ KÓDEX

1.) Vzťahy na pracovisku

Vzťahy na pracovisku sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte. Princíp čestnosti, férovosti, spravodlivosti, zodpovednosti, rešpektovania základných ľudských práv a princípov je neodmysliteľnou súčasťou tohto kódexu. Platí aj pre nižšie spomenuté vzťahy (dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vzťahy so štátnymi a verejnými inštitúciami ako aj vzťahy s konkurenciou).

Zamestnanci chránia dobré meno spoločnosti a jej záujmy. Neobohacujú sa na úkor spoločnostia a tak   chránia duševné aj materiálne vlastníctvo . Využívajú ho výlučne na pracovné účely, pokiaľ nie je stanovené inak.

Zamestnanec má právo na vyjadrenie svojho názoru, bez akýchkoľvek následkov či sankcií.

Zamestnanec je povinný informovať spoločnosť o dôležitých faktoch týkajúcich sa predmetu činnosti spoločnosti, pokiaľ by to mohlo mať negatívny vplyv na ďalšiu činnosť a rozvoj spoločnosti. Spoločnosť Roland Schváb - Solid interiér považuje zatajovanie takýchto informácií za nemorálne. Všetky informácie týkajúce sa spoločnosti sa považujú za vysoko dôverné.

a.) Bezpečnosť pri práci

Zamestnanci musia dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá firmy oland Schváb - Solid interiér ako aj bezpečnostné pravidlá práce dané slovenskou legislatívou. Spoločnosť zabezpečí zaškolenie svojich pracovníkov a očakáva plnenie všetkých nariadení. Porušenie pravidiel sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

b.) Diskriminácia

Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky s ohľadom na ich fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve a ženám aj mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti pri výchove detí a starostlivosti o ne.

Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a priamej alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak to ustanovuje zákon alebo ak je na výkon prác vecný dôvod, ktorý spočíva v predpokladoch, alebo požiadavkách a v povahe práce, ktorú má zamestnanec vykonávať.

c.) Sexuálne obťažovanie

Nevhodné správanie sexuálnej povahy, alebo iné sexuálne založené správanie, ktoré sa dotýka dôstojnosti žien a mužov pri práci, vrátane správania nadriadených a spolupracovníkov, je neprijateľné a zakázané.

Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza, alebo môže dôjsť k zastrašeniu, zahanbeniu, pokoreniu, poníženiu, alebo urážke fyzickej osoby a ktorého úmyslom, alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.

d.) Prijímanie darov

Zamestnanec spoločnosti nesmie prijať dar od obchodných partnerov bez vedomia konateľa firmy.

e.) Motivácia zamestnancov

Spoločnosť sa snaží o správnu motiváciu svojich zamestnancov. Cieľom motivácie je v prvom rade dosiahnuť trvalo vysokú úroveň ich výkonu. Správne motivovaný zamestnanec je pre firmu nepostrádateľný a prispieva k jej samotnému rozvoju. Značný dôraz kladieme na vzdelávanie a rozvíjanie vedomostí, schopností a zručností svojich zamestnancov.

2.) Dodávateľsko – odberateľské vzťahy

Profesionálne, korektné, zdvorilé dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú nesmierne dôležité pre ďalší rozvoj spoločnosti. Tieto vzťahy musia fungovať bez akejkoľvek diskriminácie či zvýhodňovania jednej či druhej strany. Sú založené na plnení vopred dohodnutých zmluvných podmienok a pravidiel.

Infomácie týkajúce sa dodávateľsko-odberateľských vzťahov nie sú poskytované tretej strane. Sú považované za obchodné tajomstvo a preto sú chránené. Ich zverejnenie je sankciované.

3.) Vzťahy so štátnymi a verejnými inštitúciami

Spoločnosť sa riadi všeobecne platnými legislatívnymi pravidlami, normami a zákonmi danými štátom. Úzko spolupracuje s mestom aj krajom na spoločných projektoch a podporuje ich aktivity, ktoré sú zhodné s politikou a predmetom záujmu spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať včasné a pravdivé informácie, riadne platiť dane, vedome sa nedopúšťať daňových únikov a dodržiavať všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.

4.) Vzťahy s konkurenciou

Spoločnosť rešpektuje zákony regulujúce konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne v súlade s dobrými mravmi a v záujme uchovávania dobrého mena. So všetkými konkurentmi rokuje ako s rovnocennými subjektmi.

5.) Konflikt záujmov

Zamestnanci sa nesmú zapájať do činností, ktoré predstavujú konflikt záujmov. Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o skutočnosti, že jeho rodinný príslušník je zamestnancom alebo zamestnávateľom / majiteľom konkurenčnej spoločnosti, alebo spoločnosti s podobným predmetom činnosti.


7.) Všeobecné zásady

a.) Etický kódex slúži ako interný firemný manuál záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich pre našu spoločnosť.

b.) Predstavuje snahu a odhodlanie pracovať a riadiť sa najvyššími princípmi spoločenskej a podnikateľskej etiky a platnou legislatívou.

c.) Etický kódex sa vzťahuje bez rozdielu na všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať etické princípy a v prípade ich porušenia budú čeliť následkom svojho správania.

d.) V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa etického kódexu má každý zamestnanec právo žiadať o vysvetlenie personálne oddelenie

e.) Každý zamestnanec je povinný nahlásiť neetické správanie iného zamestnanca svojmu priamemu nadriadenému, ktorý rozhodne o ďalšom postupe riešenia problému

f.) Zmeny kódexu je oprávnený vykonávať vyhradne len  konateľ spoločnosti

NDU5Nz